අහිංසාවාදී පූර්ණ ජාතික විප්ලවයක් සඳහා කැප වූ දේශෝදය ජනතා සංසදය යායුතු මාර්ගය – ආචාර්ය ඒ. ටී. ආරියරත්න

අහිංසාවාදී පූර්ණ ජාතික විප්ලවයක් සඳහා කැප වූ දේශෝදය ජනතා සංසදය යායුතු මාර්ගය – ආචාර්ය ඒ. ටී. ආරියරත්න The pathway Deshodaya People’s Movement should take for a total non-violent revolution in Sri Lanka Please post your comments to Dr. A. T.