අහිංසාවාදී පූර්ණ ජාතික විප්ලවයක් සඳහා කැප වූ දේශෝදය ජනතා සංසදය යායුතු මාර්ගය – ආචාර්ය ඒ. ටී. ආරියරත්න

The pathway Deshodaya People’s Movement should take for a total non-violent revolution in Sri Lanka

Please post your comments to Dr. A. T. Ariyaratne atariyaratne@gmail.com

අහිංසාවාදී පූර්ණ ජාතික විප්ලවයක් සඳහා කැප වූ දේශෝදය ජනතා සංසදය යායුතු මාර්ගය – ආචාර්ය ඒ. ටී. ආරියරත්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.