Svenske

En Introduktion till Sarvodaya Shramadana-rörelsen i Sri Lanka

Sarvodaya Shramadana-rörelsen är en unik självhjälpsorganisation som har ett integrerat, holistiskt tillvägagångssätt för att uppnå utveckling, fred och andligt uppvaknande. Rörelsen grundades för över 40 år sedan av Dr. A. T. Ariyaratne, en dåvarande skollärare i Colombo. Den har växt från att ha varit en liten rörelse i en lantlig by till att omfatta mer än 13,000 orter runt om på ön, med anhängare i hela världen.

Översatt från Sanskriten betyder Sarvodaya Shramadana “Allas uppvaknande genom gemensamt arbete”. I ett modernt sammanhang betyder detta att man frivilligt delar med sig av sina tillgångar, särskilt tid, tankar och engagemang.

Rörelsen tar initiativ till en individ-centrerad utveckling för att förbättra livskvaliteten för de fattigaste människorna i landet. Dess metoder är anpassade för att bevara Sri Lankas traditionella värden och samtidigt förespråka nationell fred. Rörelsen vill också influera den globala utvecklingspolitiken till att bli mer fokuserande på individen och mer begrundande angående de icke-ekonomiska aspekterna av livet. Sarvodaya har en historia av att förespråka självständighet och självförtroende snarare än beroende och tror att utveckling borde fokuseras på att lyfta upp alla människor i samhället. Detta gör det möjligt för människor att ta ansvar för planeringen av sin egen framtid. Genom att engagera folk i att organisera ett gemensamt volontärarbete siktar Sarvodaya på att fullborda detta arbete med familjer, samhället och nationella och globala nödvändigheter.

En Vision för 2000-talet
Sarvodaya har en vision om en ny social ordning med rötterna i landets olika religiösa arv – ett multikulturellt samhälle utan fattigdom/utan överflöd baserat på Gandhis värden om sanning, icke-våld och självuppoffring. Ett sådant samhälle styrs av demokratiska ideal med decentraliserad makt och resurser, där man försvarar grundläggande mänskliga rättigheter och tillfredsställer grundläggande mänskliga behov. I detta samhälle skyddar och tar människor hand om den miljön där vi alla lever.

“Uppvaknandet” är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en individ, ett samhälle och ett land. “Uppvaknandet” sker när människor samarbetar till allas fördel. För att nå både personligt och socialt uppvaknande arbetar Sarvodaya för en balanserad integration av andliga, moraliska, kulturella, sociala, ekonomiska och politiska dimensioner.

Sarvodayas Behov

Sri Lanka är ett fattigt land. Trots att exporterna och landets inkomst har ökat så har inte rikedomen spridits jämnt bland befolkningen. Medan storstäderna och överklassen har upplevt stora framsteg har livskvaliteten på landsbygden inte förbättrats. Många inom den agrikulturella sektorn lever fortfarande på, eller under existensminimum. Industrialisationen har också bildat en ny storstadsmässig underklass vars löner visserligen har ökat men som ändå inte har pengar till mat.

Resultaten av denna obalanserade utveckling kan ses i landets självmordsstatistik och ökningen av våldsbrått och alkoholism. Utlämnade från den växande framgången de ser överallt omkring känner sig många människor maktlösa att hjälpa sig själva. I många fall har dessa människor blivit desperata, självdestruktiva och även våldsbenägna. Det mest påtagliga exemplet till detta är inbördeskriget, en konflikt som har innefattat beväpnad kamp sedan 1983. Minst 60,000 människor, de flesta civila, har dödats i striderna. Mer än en million människor är nu flyktingar.

För att motverka sådana djuprotade sociala problem arbetar Sarvodaya direkt med människor i alla åldrar och med olika bakgrund i byarna. De förespråkar självständighet, inte bara för individen utan också för hela samhället. Rörelsen arbetar från botten och upp i en evolutionär process, och också från toppen och ner, med att kunna ta ansvar och självstyre ovanifrån. Dess arbete grundar sig på lokal nivå,utfört av invånarna i byarna som har utbildats av människor som är i samma situation som de själva som i sin tur har utbildats genom Sarvodayas olika aktiviteter.

Sarvodaya har fastställt tio grundläggande mänskliga rättigheter som måste bli uppfyllda för alla individer i ett rättvist samhälle.

1. En ren och vacker omgivning
2. Tillgång till rent vatten
3. Enkla kläder
4. En balanserad diet
5. Ett enkelt hus att bo i
6. Tillgång till sjukvård
7. Enkla kommunikationsmedel
8. Tillgång till enkla energikällor
9. En grundläggande utbildning
10. Kulturellt och andligt stöd

Sarvodaya tror att för att underlätta för utvecklingen måste alla dess aktiviteter gynna liv och harmoni och våldet måste upphöra. Därför har rörelsen också ägnat resurser och energi åt att få ett slut på kriget. 1999 introducerade den ett Människors Freds-initiativ (People’s Peace Initiative) där mer än 170,000 människor deltog i en fredsmarsh och fredsmeditation. Fler sådana evenemang och aktiviteter kommer fortsätta tills dess att kriget har fått ett slut. Men Sarvodayas historiska engagemang har med mer att göra än att underlätta för möjligheterna att få ett slut på våldet. Rörelsen kommer fortsätta att arbeta för ett helande, försoning och en ekonomisk balans i landet.

Från En By Till Många

Sarvodaya startade 1958 med att A.T. Ariyaratne ledde en grupp studenter från Colombo i ett volontär-arbete i en by ute på landsbygden. På den här tiden värderades tjänstgöring och samhällsdeltagande väldigt högt av rörelsen. Allt eftersom blev Shramadanas aktiviteter kända även för andra och Sarvodaya inspirerade människor i hela landet. 1999 startade rörelsen sitt Etthundra Byar-program (One Houndred Villages Program) för att skapa integrerad utveckling med en bredare bas på landsbygden. Organisationen började expandera från hundratals obetalda arbetare till tusentals byar som deltar i sina nyvunna samhällen.

Sarvodaya växte snabbt eftersom rörelsen nu fick nationell respekt och internationellt erkännande. Men 1989 ställdes rörelsen plötsligt för flera utmaningar, så som turbulenta politiska händelser i landet och rörelsens bidragsgivare som inte längre prioriterade icke-lönsamma strategier. Detta innebar en tid för utvärdering och omorganisation; att lära sig hur man kan göra mer med mindre.

De Banbrytande Byarnas Program (The Pioneering Villages Program) som startade 1994 innefattade en ny metod. Människor från mer än 1,000 byar blev utbildade att assistera och auktorisera andra närliggande samhällen så väl som sina egna.

Idag är Sarvodaya till och med mer effektiva än förr med en strömlinjeformad ledning och en ny förbindelse för att utveckla självförtroende. Denna nya livskraft reflekteras både i den administrativa infrastrukturen och i de, mer än 13,000 samhällen som är engagerade i Sarvodaya. När vi nu går in i 2000-talet har Sarvodaya fortfarande en balanserad vision av samhället – en framtid med fred där alla människors grundläggande behov tillgodoses och där ingen är exkluderad från en sympatisk utvecklingsprocess.

Stommen i Alla Människors Uppvaknande

Med sin landsomfattande närvaro, delaktighet från grunden och fokusering på andligt uppvaknande är Sarvodaya mer än organisation som bara tillhandahåller tjänster. Shramadana Samhällen (Shramadana Societies), oberoende inkorporerade i nära 3,000 byar 2001, fungerar som viktiga länkar mellan individer, familjer, deras samhällen och andra som deltar i uppvaknande-processen. Samhällena är ett officiellt igenkännande för en bys framsteg till fullbordande av att ha grundläggande förnödenheter; ett mittensteg i en femstegs utvecklingsprocess som inriktar sig på bredare samhällsfrågor. Mer än 8,000 byar arbetar idag för att grunda sina egna Shramadana Samhällen (Shramadana Societies).

Direktion i Nuet, Grunder för Framtiden

På grund av ökad storlek och mer sofistikerade instrument för övervakning har Sarvodaya växt till en stor familj av olika arbetsgrupper, oberoende organisationer och inkomstbringande projekt.
”Damsak Mandira”, Sarvodayas nationella huvudkvarter nära Colombo, inrymmer organisationens ordförande, verkställande direktör, företagsledning och program-ansvariga som hjälper till att organisera Sarvodayas alla aktiviteter.

Sarvodaya stödjer också 33 distrikt-centrum på ön. Varje distrikt-center agerar clearingkontor för information och resurser, ett samordnings-center för distriktsomfattande planering och möjlighet för inhysning av specialiserade tjänster, så som informationsteknologi och undervisning i media. Varje distrikt-center är sammanlänkat med byarna genom 245 divisionella koordinater, alla arbetar med nära kontakt med byarna inom sitt område.

Alla de Banbrytande Byarna (The Pioneering Villages) stödjer aktiviteter i nio andra närliggande byar, och de, i sin tur, hjälper och stöttar sina grannar. På detta sätt är de olika byarna kapabla att planera och utföra sina egna skräddarsydda program.

Praktiska Tillvägagångssätt för Utveckling

Sarvodayas program är indelade i tre områden: Social Utvecklingspotential, Teknisk Utvecklingspotential och Ekonomisk Utvecklingspotential. Alla tre avdelningar har specialister tillgängliga på distriktsnivå för att hjälpa byarna med planeringen och utförandet av deras utvecklingsmål. De tre avdelningarna arbetar tillsammans och tillåter varje samhälle att arbeta för utveckling i sin egen takt.

Social Utvecklingspotential
Den Sociala Utvecklingspotential-avdelningen
Den Sociala Utvecklingspotensial-avdelningen är grunden för utveckling enligt Sarvodaya, arbetandes genom by-arbetare för att hjälpa sina samhällen att deltaga i en femstegs utvecklingsprocess.

Utvecklingen av Samhällets Kapacitet-gruppen utför direkt Sarvodayas vision av ett upplyst samhälle genom att använda Shramadana, frivillig uppdelning av arbete och färdigheter. Detta uppnås genom en process där man identifierar vad som behövs i samhället och fastställer samarbetsmetoder för att dra nytta av byarnas resurser. Varje år involverar Shramadana-läger tiotusentals by-invånare, unga som gamla, bönder som mödrar, till internationella volontärer. Lokala ledare får utbildning och support för projekt de planerar.

Samhällshälsogruppen koordinerar primära hälso-aktiviteter, offentliga upplysningskampanjer och utbildning av både lokala och utländska hälsoarbetare. Den arbetar för återgiven hälsa, mentalt och näringsmässigt i hela landet med en ökande betoning på barns mentala hälsa som påverkats av konflikter. Eftersom Sri Lanka har den snabbast växande åldrande befolkningen i världen har Sarvodaya nu också börjat inrikta sig på långfristig livskvalitet och vårdnadsfrågor.

Utvecklingsprogrammet för Den Tidiga Barndomen har gjort det möjligt att konstruera och bemanna mer än 6,000 Sarvodaya-förskolor, nästan fem sjättedelar av alla förskolor i hela landet. I arbetet med föräldrar och barn har Sarvodaya hjälpt till att utbilda nya lärare och Shramadana Society-medlemmar i barnomsorg, näringslära och hälsosam tillväxt och utveckling.

5R-programmetarbetar först och främst i den norra och östra delen av landet. Dess mål är att möta väsentliga mänskliga behov och återupprätta livet med värdighet inom områden som är påverkade av katastrofer och konflikter. Ledda av distrikt- och by-samordnare har Sarvodayas arbetare ett ansvar som omfattar grundläggande väg- och brobyggande, hälsovård, vattenhantering och jordbruk och även hjälpa familjer att återuppbygga sin hushållsekonomi. Deras uppdrag kan summeras med 5 ”R”: Relief (Lättnad), Reconstruction (Återuppbyggnad), Rehabilitation (Rehabilitering), Reconciliation (Försoning) och Re-awakening (Återuppvaknande). Dess roll är att lindra lidandet och återbygga liv.

Sarvodayas Institut för Bio-diversity Consevation (SIBC)
håller i demonstrations-projekt för göra allmänheten uppmärksam i miljöfrågor, aktions-projekt och forskning. SIBC förespråkar och distribuerar Effective Micro-organism (EM) teknologi, ett organiskt substitut för gödningsmedel och andra jordbruks-kemikalier. Sarvodaya lär ut hur man återvinner sopor, ökar produktiviteten och skyddar Sri Lankas rika natur-arv. Den förespråkar också skogsbruk, plantskolor och upprensning av naturen genom hjälp från tusentals medlemmar av Youth Environmental Society (Y.E.S.)

Kommunikationsutvecklingsgruppen sammanlänkar landsortsbefolkningen med trenderna i det moderna informationssamhället, genom media, audivisuella presentationer och andra former av informationsteknologi. Ungdomar och vuxna är mobiliserade under ledning av experter genom workshops, mediapresentationer, ungdomsläger och kreativa estetikprogram. Telecenter är upprättade för att dela fördelarna med informationsteknologin med de fattiga landsortsborna.

Teknisk Utvecklingspotential

Sarvodayas Landsortsbaserade Tekniska Tjänster (SRTS)
Eftersom mer än en fjärdedel av Sri Lankas befolkning fortfarande saknar tillgång till rent vatten hjälper SRTS byarna att skapa den grundläggande infrastruktur de behöver, så som vatten, bostäder, hälsovård och elektricitet. Sarvodayas aktiva främjande av lämplig teknologi – sol- och vindkraft, handpumpar, enkla vattenledningssystem, toaletter och brunnar – har bringat framsteg och förbättrad hälsa till byar, även i de mest avlägsna delarna av landet. Ekonomisk Utvecklingspotential

Sarvodaya Economic Enterprise Development Service (Guarantee) Ltd – S E E D S
Upprättat 1986, påbörjade SEEDS sin verksamhet 1987 med att erbjuda ett grundläggande service-paket som de kallar ”credit plus”. Dess tillvägagångssätt går ut på att man börjar på gräsrotsnivå för att upprätta en bankverksamhet i byn tillsammans med en företagsam infrastruktur med folkets delaktighet, bygger en finansiell disciplin genom att förespråka en sparande kultur, bygga upp privata nätverk, introducera ny teknologi och skapa självständiga, självägda och självstyrande samhällen. Det snabbast växande av alla Sarvodayas program, SEES’ har 400 anställda som arbetar med över 2,500 by-samhällen för att bygga upp en företagsam kultur inom Sarvodayas värdesystem. Den har lånat ut mer än RS. 1,7 miljarder från centrala fonder för att stödja över 50,000 småföretag. Vid slutet av år 2000 hade SEEDS hjälpt olika by-samhällen bygga en ekonomisk bas med mer än RS. 620 miljoner och mobiliserat mer än 750,000 lån värda mer än RS. 900 miljoner till folk på landsbygden.
SEEDS arbetar genom tre huvudsakliga avdelningar:

Bankföretagsavdelningen

Bankföretagsavdelningen hjälper till att skapa ett människocentrerat bank-system genom att:
• ta initiativ till och stärka en samhällsbaserad ekonomisk formationsprocess
• förse dem med ytterligare investeringar för företagsamhet och utveckling
• utveckla infrastrukturen för hållbara ekonomiska institutioner på landsbygden.

Utbildningsavdelningen
Genom flera olika utbildningsprogram stärker Utbildningsavdelningen den institutionella kapaciteten av bysamhällen, eftersträvan att möjliggöra för samhällen att kunna uppehålla byns infrastruktur för ett socialt och ekonomiskt bemyndigande. De senaste 13 åren har Utbildningsavdelningen lett mer än 10,000 institutionella utvecklingsprogram för bysamhällen och utbildat mer än 200,000 människor till att kunna öka sin företagsmässiga kapacitet.

Tjänster som erbjuds av Utbildningsavdelningen inkluderar:
• Ledarskap och utbildning för ekonomiskt handhavande och utbildning för församlings-ledare.
• Utveckling och utbildning för SEEDS anställda för att försäkra att de kan möta de olika krav som ställs i deras utvecklingsprogram.
• Förberedelser för hjälpaktioner, utbildning och ge möjligheter för att dela sina erfarenheter med likasinnade organisationer i frågor angående gräsrotsnivå-utveckling och micro-finance management.

Enterprise Services Division
Enterprise Service Division (ESD) upprättades 1990 för att tillhandahålla specialisthjälp för företagsamhetens utveckling. Detta har hjälp till att utveckla nästan 20,000 nya och 30,000 redan existerande landsortsbaserade företag och har introducerat mer än 70 nya lämpliga teknologier. Från instruktioner angående hur man använder insektsgift på ett säkert sätt till biodlingar, djurhållning och utvidgning av jordbruket till arbete inom textil-industrin och i företagsvärlden, erbjuder ESD hjälp och support genom:
• Informationsspridning
• Teknik- och företagslednings-färdigheter i workshops, med fokus på utbildning för sitt arbete och
lärlingsutbildning
• Forskning och utveckling av förbättrade affärs-metoder och lämplig teknologi
• Rådgivning angående affärsmässiga angelägenheter
• Skapa ett utbud och marknadslänkar med organisationer inom den privata sektorn.

En Familj av Oberoende, Förenade Program
Sarvodayas andra oberoende inkorporerade grupper bidrar alla till det integrerade tillvägagångssätt som är Rörelsens kontrollstämpel på effektivitet.

Sarvodaya Suwasetha
Suwasetha är Sarvodayas program för att tillhandahålla humanitär vård och stöd för individer i Sri Lanka som inte har gynnats av samhällets rikedom: barn, åldringar och människor med handikapp. Mer än 120 Suwasetha heltidsarbetande förser folk med följande tjänster:
• Hem för föräldralösa och undernärda barn, gravida tonåringar och alder
• Specialiserade förskolor
• Rehabilitering för ungdomar i häktet och i flyktingläger
• Yrkes- och bostadsmässiga tjänster för människor med fysiska, visuella och kognitiva handikapp
• En internationellt känd skola för döva barn.

Shanti Sena
Efter mer än två årtionden av tillväxt har Shanti Sena-rörelsen (peace bridges) nu nästan 77,000 medlemmar i 28 distrikt arbetandes för fred och vänskap. Bland-religiösa undomsläger, ordnat av Shanti Sena, sammanför hundratals muslimska, kristna, buddistiska och hinduiska ungdomar för att utforska deras gemensamma band och göra nytta i samhället. Genom sport och kulturella festivaler, freds-meditationer och nationella aktiviteter bildar medlemmarna i Shanti Sena tillsammans en stabilitetsstyrka.

I sina egna byar ger Shanti Sena-medlemmar första hjälpen och hälsovård, sköter om trädgårdar, ägnar sig åt naturvård och utbildningsprojekt och startar upp rekreations-aktiviteter.

Inkomstinbringande Projekt
Målet ”självförtroende” driver Sarvodaya-organisationen så väl som dess mindre beståndsdelar. Tillsammans står dessa projekt för årsintänkten till administrationen för Rörelsen. De hjälper till att skapa stabilitet i en värld där donatorernas intresse kan variera från år till år. De bidrar också till Rörelsens förmåga att inleda och sedan även fasthålla många program som inte har några resurser utifrån.

Sarvodaya Vishva Lekha
Vishva Lekha tryckpress producerar en stor variation av publikationer och leder en av de snabbast växande kontraktbaserade förlagen i landet. Förutom att de är den största förläggaren av nyhetstidningar i Sri Lanka ger Vishva Lekha också ut andra tidskrifter, böcker och specialbeställda publikationer för offentliga och privata kunder.

Andra Inkomstinbringande projekt är:
Export – Sarvodaya tillverkar specialbeställda och traditionella leksaker, batik och inhemskt hantverk.
Ingengörskonst – Sarvodaya har blivit världskänt för sin tillverkning och installation av handpumpar i byarna.
Metall- och Träprodukter – Sarvodayas kontors- och skolmöbler, så väl som förskoleutrustning, kan ses runt om i hela landet.

Sarvodaya Trust Fund
Dr. A. T. Ariyaratne, Sarvodayas ordförande, grundade the Trust Fund 1984 för att belöna vissa individers och organisationers medverkan för att hjälpa mänskligheten att bygga fred och i och med detta hjälpa Sarvodaya att uppnå sina mål. Dr. Ariyaratne startade the Trust Fund genom att använda sig av pengar han själv hade fått genom internationella utmärkelser och pris. Varje år ger the Trust Fund ett pris till framstående Sri Lankiska ledare.

Vishva Niketan
Grundad av A. T. Ariyaratne 1999 söker Vishva Niketan Global Peace Meditation Center både nationellt och globalt uppvaknande, bidragande till fred, harmoni och andlig tillväxt. Vishva Niketan har redan ådragit sig internationell uppmärksamhet för dess filosofi som går ut på att sammanlänka inre och yttre frid. I en lugn och stillsam miljö, bjuder den studenter, ledare och följeslagare av alla religioner till att upptäcka sin gemensamma visdom och sedan använda den visdomen till att lösa både inre och yttre konflikter. Ett av de mest lyckade projekten var ett program där Vishva Niketan lärde ut meditation till fångar.

Vi Bygger Vägen och Vägen Bygger Oss
Syftet med utveckling är inte bara att få rent vatten, anständig mat eller nya vägar. Det är uppvaknandet av medkänsla, vänlighet och befrielse. Genom gemensamma aktiviteter stärker vi vår sociala, mentala, emotionella och andliga karaktär. Vi kanske bygger en väg i en by, men själva byggandet av vägen bygger vår gemensamma välfärd, öppnar dörrar för vårt uppvaknande och vår upplysning. Från början arbetade Sarvodaya på denna fundamentala premiss: byborna själva offrade sina viktigaste resurser för förbättringen av sin egen livskvalitet. Fastän att ett nätverk av individer i Sri Lanka och utomlands stödjer Sarvodaya, är det bybornas tid, ork och resurser som överträffar alla bidrag som kommer från våra donatorer. Mycket av det utomstående ekonomiska stödet kommer från olika individer, stiftelser och regeringar. Många större bidrag har skänkts av Japan, Schweiz, Norge, Kanada, Nederländerna och USA, bland andra.

Individuella välgörare stödjer också Sarvodaya, rent generellt eller i speciella projekt och aktiviteter. I Sri Lanka kan bidragen variera från en skål med ris från varje barn i förskolan till det hårda hjälp-arbetet på ett Shramadana-läger. 40 dollar i bidrag från utlandet kan räcka till att köpa en cykel till en Sarvodaya-arbetare; en 2000-3000 dollar-donation bekostar byggandet av en förskola. Nyligen hjälpte några större ekonomiska bidrag till att bekosta Sarvodayas Fredsinitiativ (the Sarvodaya Peace Initiative).

Fastän att förutsättningarna och teknologin har förändrats sedan Sarvodaya startades för 40 år sedan har Sarvodaya uthärdat allt. Sarvodaya har inspirerat miljontals människor i Sri Lanka och resten av världen till att handla å sina vägnar och till förmån för sina medmänniskor. Dess relevans och effektivitet kan utmätas i statistiken och hos självständiga individer och samhällen med hopp inför framtiden.

Om du skulle vilja stödja Sarvodayas arbete, var god kontakta:
Verkställande Direktör (Executive Director),
Lanka Jathika Sarvodaya Shramadana Sangamaya
Sarvodaya Headquarters
”Damsak Mandira”, 98, Rawatawatta Road,
Moratuwa, SRI LANKA.

Telefon: (94) (1) 2647159 eller 2655255
Fax : (94) (1) 2656512
E-post: ssmplan@sri.lanka.net
Websida: http://www.sarvodaya.org

Tack Till:

Författare: D.J. Mitchell
Översättning: Joelin Quigley-Berg
Redaktörer: Sharif Abdullah, Rick Brooks, William Harris, Nishantha Preethiraj
Foto: Anura Peiris
Layout/Design: First Impressions Tryckning: Tryckt i Sri Lanka av Sarvodaya Vishva Lekha